அன்னி முலையை சப்பிய கதை

Tamil Kudumba Kamakathaikal (அன்னி முலையை சப்பிய கதை): enakku aantikalnnaa rompa pitikkum. adhuvum konjam kuntaa kolu kozhunnu irundhaa kontaattamdhaan. idho naan en anniyutan anupaviththa kadhai.enakku en anni mela rompa naalaa aasai. Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos.
ava konjam maaniram, konjam kuttaiyaa kattaiyaa naattukattainnu solvaangale adhu pola iruppaa. aval itaiyin pinnazhakil irantu kutangalum nandraaka paruththu peruththirukkum. adha paarththukitte evvalavu neram venumnnaalum kaiyatikkalaam. Tamil Anni Koothi Kathaigal.
Tamil Kudumba Kamakathaikal Photos
இந்த கதையை தமிழில் படிக்க >>> Anni Otha Kathai Tamil (என் ஆசை அன்னியை ஓத்த கதை)
Tamil Kudumba Kamakathaikal – Tamil Anni Kamakathaikal
appatiye avala nikka vachchi ava pinnaala okkanum pola irukkum. ava natakkum podhu ava kunti irantum aataradha paarththaa appatiye katichchi thinganum pola irukkum. melum etuppaana ituppu.. nalla pallamaana etuppaana thoppul paarkka paarkka naakkil echchil oorum. Tamil Anni Latest Kamakathaikal With Photos.
aval kulikkum podhu olindhirundhu aval utal muzhuvadhaiyum anu anuvaa rasippen. aval kulikkum podhu ammanamaakaththaan kulippaal. adhai paarkkum podhu avalai naan kannaaleye oththu vituven. avvalavu kaama veriyoottum avaladhu kattaana utampu. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
aval mulaikal maanganikal pola paruththu peruththu nirkum. mulaiyai sutri patarndha karuvalaiyam, mulai kaampu satre peridhaaka narukkunnu irukkum. aval puntaiyai karum purkal patarndhu maraiththirukkum. Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos.
orunaal annan oruvaaram veliyoor sella iruppadhaal ennai annikku thunaiyaaka ennai vittu sendraan. pinna enna veliye payirai meyndha kadhaidhaan. mudhal naal iravu thungum pozhudhu nait vilakkil naittiyutan avalai rasiththukkonte thungi vitten. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
atuththa naal en nanpan oruvan pirandha naal paarttikkaaka azhaiththirundhaan. en annikku naan tringks saappituvadhu theriyum. naanum anniyitam sollivittu paartikku sendru vitten. enakku saadharanamaakave podhai erivittaal kaama veriyum serndhu erivitum. andru paartti mutiththu vittu sema podhaiyil varum vazhiyil anniyai oppadhu pol karpanai seydhu konte vandhen. Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos.
veettin kadhavai nan varuvadharkaaka summaadhaan saaththi vaiththirundhaal. naan ulle sendru kadhavai thaalittuvittu aataikalai maatri lungi anindhu konten. anni petroomil thungikkontirundhaal. mella aval arukil nerunginen. aval andru pattan taip naitti anindhirundhaal. Tamil Anni Koothi Kathaigal.
pattanai kazhatrinaal muzhuvadhum vilaki vitum. aval patuththirundha podhu pen kaatril avaladhu naitti aangange vilaki irundhadhu enakku paarththavutan kaama veriyai thoontiyadhu.oru pakkam naitti mel uyarndhu oru thotai varai nandraaka therindhadhu. mele naitti pattan itaiye vellai nira praa putaiththu kontu therinththadhu. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
arukil nindru nanku rasiththu kontirundhen. en sunni viraiththu jivendru thutiththu kontirundhadhu. aval ayarndhu thoongi kontirundhaal. ennaal porumai thanga mutiyaamal aval utampai paarkkum aasaiyil aval naittiyin keezh pattanai lesaaka avizhththu vittu vilakki vitten. andru podhaiyil irundhadhaal payam theriyavillai. Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos.
aval irantu thotaiyum nandraaka therindhadhu. adhu nandraaka paruththu peruththirundhadhu en kaama veriyai melum thoontiyadhu. aval karuppaaka irundhaalum aval thotaikal satre velirdhudhaan irundhana. aval oru kaalai matakki iru kaalkalukkum itaiye itaiveli irundhadhaal kunindhadhu ulle paarththen. aval vellai nira jatti therindhadhu. mella aval melpakkam sendru aval naittiyin mel pattanai mella kazhatrinen. Tamil Anni Koothi Kathaigal.
aval peruththa mulaikal aval piraakkul atangaamal paadhi veliyil pidhungi nindru kontirundhana. engalai eppatiyaavadhu vituvippaayaa endru ennitam ketpadhu pol thondriyadhu.en moka veri thaanga mutiyaamal satre thairiyaththai varavazhaiththu kontu avaladhu mulaiyin mel mukatukalai en viralkalaal mella varutinen. Tamil Anni Latest Kamakathaikal With Photos.
aval utampu lesaaka asaindhadhu. mella pidhingiyirundha mulai metukalil lesaaka thatavinen. aval melum asandhu kotuththaal thookkaththil. mella kaiyai keezhe kontu sendru aval thotaikalai lesaaka varuti konte aval puntaiyil mella varutinen. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
aval sattendru aval kaalkalai otti kontaal. en viralkal natuvil maattikkontana. etukka muyandren. andha neraththil aval kaikal en kaikal meedhu azhuththi pitiththu melum ulle azhuththina. aval anumadhi kitaiththa sandhosaththil en ellaa viralkalaiyum vaiththu aval puntai meedhu thatavinen. avalukku mokam thalikkeri ennai appatiye katti thazhuvinaal. Tamil Anni Koothi Kathaigal.
mudhan mudhalaaka aval thekam muzhudhum en mel urasi azhuththiyadhu ennai sorkaththukke kontu sendradhu. mella aval puntaiyilirundhu kaiyai etuththu aval naitti pattangal ovvondraaka kazhatri naittikku vitudhalai aliththen. en kaikal aval thekam muzhudhum thatavi vilaiyaatina. aval praavai kazhatri aval mulaikalukku vitudhalai aliththen. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
aval peruththa mulaikal irantaiyum kasakki pizhindhen. karuththa kaampukalai en naakkaal nakkiyum en parkalaal katiththum nerutiyum siridhu neram vilaiyaanten. mella keezhe irangi aval thoppulil muththamittu naakkinaal suzhatrinen. en thalaiyai aval kaikalaal azhuththi aval thoppulotu vaiththu theyththaal. adhu enakku panju thalaiyanaiyil vaiththu theyththadhu pol sukamaaka irundhadhu. Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos.
Tamil Kudumba Kamakathaikal Pics
mella keezhirangi aval jattiyai kazhatri erindhu vittu oru kaiyaal aval puntai mutikalai varutikkonte aval peruththa thotaikalai naakkinaal nakkiya patiye aval kaalkal varai muththamittu vandhen melevandhen. Tamil Anni Koothi Kathaigal.
aval paruththa thotaikal irantaiyum mella viriththu paarththen. aval puntai karumpurkkalukku natuve nandraaka kaatchiyaliththadhu. mudhal muraiyaaka aval puntaiyai mika arukil muzhuvadhumaaka paarppadhu enakku melum kilarchchiyai thoontiyadhu. en sunni melum melum viraiththu konte sendradhu. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
aval puntaiyin mel udhatukal satre karuppakadhaan irundhana. aval puntaiyin mel udhatukalai lesaaka viralkalaal viriththen. aval puntaiyin ul udhatukal sivappaaka azhakaaka thotramaliththana. aval puntaiyai nandraaka azhuththi muththamitten. aval kilitosarai mella viralkalaal nerutinen. aval lesaaka sinunginaal. Tamil Anni Latest Kamakathaikal With Photos.
mella aval puntaiyai viriththu ottaikkul en viralai vittu mella theyththa pati en naakkinaal aval kilitosarai varutinen.viralai etuththuvittu aval puntaiyin ul udhatukalai sappi urinji izhuththen. aval munakalum nelivukalum adhikamaanadhu. en naakkinaal aval puntai ottaikkul ulle vittu vittu izhuththen. Tamil Anni Koothi Kathaigal.
avalum adharkku nandraaka eetu kotuththal. enkaikal irantum aval thotaikalai thukki pitiththavare aval iru kuntikalil azhuththi masaaj seyvadhupol thatavi sukam kantu kontirundhana.aval iru kaikalaal en thalaiyin pinpuram pitiththu en mukaththai aval puntaiyotu vaiththu melum melum azhuththinaal. Tamil Anni Latest Kamakathaikal With Photos.
aahaa enna sukam andha sukam. avalukku kaamaveri adhikariththu ennai appatiye pettil thalli vittu en utaikalaiyellaam kazhatri erindhu vittu viraiththu katappaarai pol nindra en sunniyai kaiyaal azhuththi pitiththu kasakkinaal. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
oru nimitaththil enakku uyir poi uyir vandhadhu. en meleri aval peruththa kuntiyai en nenjil vaiththu kunindhu en sunniyai sappa aarampiththaal. en sunniyai pitiththu ais sappuvadhai pol sappi tholai uriththu etuththaal, parkalaal nerutinaal, vaai muzhuvadhaiyum ulle vittu sappi sappi etuththaal. Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos.
enakku appatiye jivvendru irundhadhu. appozhudhudhaan unarndhen avalai naan seyyum podhu avalukku evvalavu sukam kitaiththirukkumendru. aval en sunniyai sappikkontirundha neraththil en mukaththirku ner irundha parandhu virindhirundha aval kuntikalin keezh puram aval puntai therivadhai paarththu appatiye izhuththu aval puntaiyai en vaayil vaiththu marupatiyum sappa aarampiththen. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
aval peruththa kuntikalukku itaiye en mukam maraiththu ponadhu. mella aval puntaiyai nakkiya patiye aval sudhaiyum konjam nakkinen. aval kuntiyai parkalaal katiththen. aval indha sukaththai anupaviththu konte aval velaiyil mummuramaaka irundhaal. siridhu neraththil ezhundhu thirumpikkontu ennai kaamaveriyutan paarththavare en mel eri viraiththu nimirndhu thutiththu kontirundha en sunniyai pitiththu aval puntaiyil vaiththu azhuththi mella ulle nuzhaiththaal. aahaa appatiye sorkkaththil parappadhu pol irundhadhu. Tamil Anni Koothi Kathaigal.
aval puntaiyil irundhu lesaaka eeram kasindhu sootaaka en sunniyin mel patarndhu melum inpaththai thandhadhu. aval melum keezhumaaka azhuththi azhuththi etuththaal. naanum edhuvaaka thukki thukki kotuththen. appatiye seydhavare en mel kotipola patarndhu en nenjil mukaththil muththamazhai pozhindhaal. aval mulaiyai pitiththu en mukaththil vaiththu theyththu envaayil vaiththu azhuththinaal. Tamil Anni Latest Kamakathaikal With Photos.
nan andha maanganikalai katiththu rusiththen. aval melum kaama veriyil en udhattai katiththu izhuththaal. naanum serndhu aval udhattai katiththu izhuththu aval vaikkul vai vittu naakkotu naakkai vaiththu urinji etuththom. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
en kaikal aval kuntikalin pinnaal vaiththu thookki thookki kotuththu kontirundhadhu. mella viralkal aval kunti ottaikkul sella muyandradhu. mikavum taittaaka irundhadhadhaal aval puntai eera kasivil viralai nanaiththu pinpu muyarsi seydhu aval kunti ottaiyil en viralai nuzhaiththen. Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos.
Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos Photos
adhu avalukku melum sukaththai thandhadhu pol ennai melum murattuththanamaaka kattipitiththu muththamittaal lesaaka munaki konte. siridhu neraththil engaladhu vekam adhikamaanadhu avaladhu kuntiyai nandraaka thookki thookki kuththinaal. avalum vekaththai adhika patuththinaal naanum vekaththai adhika patuththinen. en utampu jivvendru aanadhai unarndhen. naan kaiyatikkum podhu koota indha sukaththai orupodhum kantadhu kitaiyaadhu. Tamil Anni Koothi Kathaigal.
en sunni melum viraiththu aval azhuththi kuththiya vekaththil aval puntaiyin muzhu aazham varai sendradhai unarndhen. siridhu neraththil iruvarum ore neraththil uchchaththai ataindhom. en sunni veriththu aval puntaiyil kanjiyai peechchi peechchiyatiththadhu. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
indrudhaan en sunniyilirundhu adhikamaaka kanji velivandhadhai unarndhen. kanji velivandha pirakum siridhu neram engal vekam kuraiyavillai. andha sila nimitam appatiye sorkkaththai thottu vittu vandhadhu pol irunththadhu. avalum uchchaththai ataindhu kalaiththu ennai irukkamaaka kattiyanaiththapati en mel saaindhaal. aval en mel irundhadhaal vindhukalil paadhi en sunniyileye vatindhu vittana. Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos.
mella aval puntaiyai etuththu en sunniyai thuniyaal suththam seydhuvittu meentum naakkinaal nakki suththam seydhaal. piraku aval paadhroom sendru vittu siridhu neraththil vandhaal. piraku iruvarum kattipitiththa patiye siridhu neram ayarndhu urangi vittom. siridhu neraththil en sunniyai yaaro pitidhadhiruppadhai unarndhu viliththu paarththen. Tamil Anni Koothi Kathaigal.
en anni marupatiyum atuththa katta natavatikkaikku thayaar seydhu kontirundhaal en sunniyai. naan ennadhaan ayarndhu thungikkontirundhaalum en sunni nandraaka viriththu vimmi kontu nindru kontirundhadhu. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
naan viliththadhai paarththuvittu mella arukil vandhu aval mulaiyai en vaayil vaiththu azhuththinaal. naanum aval paarththa maanganikalai maari maari suvaiththen.sappi urinjinen en aasai theera. karu valaiyangalotu aval kaampai katiththu varutinen. naakkaal suzhatrinen. aval kankal meentum soruka aarampiththadhai kavaniththen. Tamil Anni Latest Kamakathaikal With Photos.
en mukaththotu aval mulaikalai vaiththu azhuththi theyththaal. andha iru malai metukal en mukaththin mel urasi en kaamaththai moottikkontirundhana. avalai keezhe pettil thallivittu aval uchchi mudhal paadham varai muththamazhai pozhindhen, naakkinaal nakki etuththen andha murattu thekaththai. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
aval utalin metu pallangalai en udhatukal urasum podhu melum melum enakku kaamaththai thoontina. aval thoppul kuzhikalil naakkai vittu suzhatrinen. mella keezhirangi aval madhana thesaththai meentum nerunginen madhana neer kutikka. aval paadhroom sendra podhu nandraaka suththam seydhuvittaal pola aval puntai pudhidhaaka okka thayaaraaka iruppadhu pol irunththadhu. Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos.
karum purkalai vilakku mella aval puntaiyin mel udhatukalil azhuththi muththamitten. puntaiyai nandraaka viridhudhu ul idhazhkalai sappi izhuththen. parkalaal andha idhazhkalai nerutinen. aval valiththadhu pol thutiththaal. en naakkai azhamaaka aval puntai ottaikkul vittu appatiye puntai muzhuvadhaiyum sappi izhuththen. naakkai ottaikkul vittu vittu aval innum vekamaaka endru en thalaiyai kaikalaal azhuththinaal. Tamil Anni Latest Kamakathaikal With Photos.
nan en aasai theera puntaiyai rusiththen. aval sooththaiyum serththudhaan. aval puntaiyil irundhu lesaaka madhana neer vatindhadhai kutiththen en moka thakaththai theerkka aval munakalkalai rasiththuk konte aval kankal soruki sorkkaththil iruppadhu pol rasiththu kontirundhaal us.. as.. endru. appatiye aval peruththa thotaikalai katti thazhuvi kaama veriyil katiththu rasiththen. rusiththadhu podhum endru aval kaalkalai nandraaka thukki kaattinaal ennai okka solli. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
Tamil Anni Koothi Kathaigal Photos
aval kaalkalai thookkiyapatiye aval kuntiyai kattil munaikku izhuththu vaiththu en kaalkalai keezhe undriyapati aval puntaikkul en katappaaraiyai vittu mella nuzhaiththen. adhu aval puntai idhazhkalai mellai varutikkontu ulle nuzhaindhadhu madhana neeril kuliththukkontu. ulle aval muzhu aazham varai azhuththi vittu mella veliyil etuththu meentum nuzhaiththen. Tamil Kudumba Kamaveri Kathaigal With Photos.
ivvaare meentum meentum seydhen. en sunniyai veliyil etukkum podhu aval puntai ottai nandraaka virindhu therivadhai kanten. aval puntaiyai rasiththu konte aval puntaiyinul vittu vittu kuththi kontirundhen konjam vekamaaka. appatiye aval mel saaindhu aval mulaikalai maari maari katiththu konte oththen. aval mukaththil muththamazhai polindhu aval vaikkul en vaai vittu sappi urinjinen. Tamil Anni Koothi Kathaigal.
aval naavotu en naavu vilaiyaatiyadhu. naan okkum vekaththai adhikapatuththa aval munakalkalum adhikamaanadhu. idhu irantaavadhu thatavai enpadhaal kanji vara konjam neram pitiththadhu. adhanaal naanum avalum muzhu sukaththai anupaviththu kontirundhom.oru kattaththil en sunniyai veliye etuththu avalai ezhundhu thirumpi kunindhu nirka sonnen. avalum naai pol kattilil kaivaiththu kunindhu nindraal. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
aval parandha kuntiyin natuve aval puntaiyum sooththum azhakaaka kaatchiyaliththana. aval puntaiyotu aval sooththai oru nakku nakkivittu thutiththu kontirundha en katappaaraiyai aval puntaiyinul sorukinen. ippati seyvadhil veru vidhamaana sukam kitaikkumendru appodhudhaan unarndhen. aval ituppai nandraaka pitiththu kontu nandraaka kuththa aarampiththen. Tamil Anni Latest Kamakathaikal With Photos.
aval innum innum vekamaaka endru nandraaka isaindhu kotuththaal. naan vekaththai adhikapatudhikkonte aval mudhukil sindhu aval mulaikalai kaikalaal pisaindhen. appatiye oru kaiyai keezhe kontu sendru aval vayitrai thatavikkonte aval puntaiyai nerunginen. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
aval puntayin mel mukatukalai en viralkalaal varutinen. adhu avalukku melum sukaththai thandhadhu polum avaladhu oru kaiyai etuththu en kai meedhu vaiththu melum azhuththi theyththaal. ippatiye seydhu kontu en sunniyai nandraaka veliyil izhuththu izhuththu kuththinen. Tamil Anni Latest Kamakathaikal With Photos.
ippodhu enakku uchchaththai nerungiyadhu. en sunni vimmi viraiththu en utal silirththu en sunni thutiththu kanjiyai pesi atiththadhu aval puntaiyinul. aval puntai nirampi valinththadhu. avvalavu kanji veliyil vandhadhai unarndhen. aahaa andha sila notikalildhaan enna sukam sorkkame kaiyil kitaiththadhu pol. utal kalaiththu sunni surungi aval mel saaindhirundha naan mella sunniyai uruvi thoppendru kattilil saaindhen.
avalum en mel sindha patiye engetaa kaththukitta ivvalavu viththaikalai endraal. naan ellaam thamizhtarttiyil pulu pilim paarththudhaan anni endren.enakkum konjam kaattutaa naanum paarkka asaiya irukkunnaal. Tamil Kudumba Kamakathaikal.
kantippaa samayam kitaikkarappa kaattaren anni endren. sari naan poi kulikka poren neeyum variyaa endraal. kantippaaka endru sollikkonte aval pinnaal aval itaiyin pinnazhakil aati sendra irantu kutangalai rasiththukkonte sendren.

மேலும் செய்திகள்  ஹேய் மில்க்மேன் வாயா இங்க – 2

LooooL