tamil dirty stories – Vanithavum Nanum 4

வனிதாவும் நானும் – 4

(tamil dirty stories – Vanithavum Nanum 4)

tamil dirty stories - Vanithavum Nanum 4

“ஐஐ.. ஐஸ் னவககரதஙக அஙகிள. அது சரி.. வப்ரீஙகளரசீசட்எடனறு வப்ரீஙகளஎ என்றரல்
என்ன கிபாருள?

“எங்ககரீ

“இஙசே, விஐடி [யா ஸபஸ :புட் ரெரமப துட்யரா இருககு அஙகிள. வரஙசமீளன.. டின்னர்
சஎப்பிடலரம்.”

3யரசித6தளப்பபரவரயில்னல.. 0பாக வர 16 கிமீட்டர்கள. சாப்பிட்டு வநது ரிவர்வழுவிசீஎமீய ரும்
0பாட்டு தஙகிவிடலரம். “சரி.. இபீதா 20 நிமிஷததுல உஙக ப்கஸ்ட் ஹவுஸ் வர்ரேன்.”

“தரஙகஸ் அஙகிள.”
சாரெனறு என கரா கிளம்பி மநிமிடஙகளில் எகஸ்டஹவுஸ் அருகே, நின்றது.
“ஹரய் சுனி” ஹஎய அககாயஎப்பிடி கிபாழுது 6பரசசஉ”

“ம்ம்ம்., இநத கரம்பஸ் முழுசும் சுததிப் பராத6தரம. எல்லர .யிபசிலிடியும இருககு.” எனறரள
வஎரிதர.

“இநத மரதுரி கழுதை எஙசே, 0பாய் ப்தரனலஞஸதர ப்தரியல்ல.. இன்னிககி பரர்கசமீவ
முடியல்ல.” எனறு புலமபினரள சுனிதா.. இன்று மதியம் ஸ்னடலரக சிகரெட் பிடிததுகஎகரண்டு

பரய-\ப்ரெண்டுடன ஊர்சுறறும் எவள்னளத 6தரள இனளளு நினனவிறகு வநதாள. மரதுரியும் அது

0பஎல’ ஊர் சுறறிக0கரண்டிருப்பர0ளரர்ம எவனஎவது பரய்-ய்ரெண்ட் அவனளப் படுகனகயில’ தளளி..

ஏறி.. ம்ம்ம் யரருக்ககுத தெரியும். நரன் மதியம் பார்தத மரணவி நிசசயம் நரன்கு (பெரிடமரவது
ஓழ் வரஙகரமல’ இனறு விடுதி திரும்பமரட்டரள எனறு (ப்தரன்றியலுஅவளும் பல விடுதியில்

தஙகியிருப்பவ0ளர??? இனனும் சில நரட்களில் சுனீகுரனவயும் அது 6பரல் யரராவது
தளளிகரெசாண்டு கீபாய்… மம்ம்.. ஏறு ஏறு எனறு ஏறிவிட்டுத தரன விடுவரன்.. சுனிதரவின

கிகரழுஎகரழுப்பரன ப்தரனடனயத திறந்து.. அவளது ஜீரா ஊறும் ஜரஙகிரிக்ககுள கருப்புப் ஆனள
நுனழக்க எவனுககுக ரெசாடுதது னவததிருககின்றாதர???

மதியம் பரர்த்தவனளயும சுனிதானவயும் ஒப்பிட்0டன்.

அவள ஒல்லி… இவள குண்டு

இருவரும் சறறு குளளம் தரன்.. ஆனரல் சுனிதா! மிகவும் குளளம்.

அவளுக்கு குட்னடயரன சரயம்ஆசிய நைதல்ழினிதரவிறகு அடர்த்தியரன கரும் பின்னல’
அவளுக்கு அளவுககு மீறிய வ்வகிய மராபகஙகளப்ரிளிதரவிற்கு அளவரனனவ.. இன்னும்

பரர்க்கப0பரனரல் சுனிதாவிள: குண்டு உடலுககு ஒப்பிடும்6பரது மராபகம் அவவளவு ப்பரியனவ
அல்ல

மதியம் பரர்தத அழகிககு துதது சிறியது: என மருமகளுககு அகன்ற ருதது.

இருவருககும கிவண்னமயரன 0தால் அழகு.

அவள க்னாகளில் கிதரிநதது துணிவு. காம அனழப்டிஇவள் கண்களில் எதரிநதது பணிவு மறறும்

பாசம்.

இருவனரயும் ஓனறு (ச்சர அனுபவிததரல்ர்ச
“எனன கண்ணன தமபி.. ஒரே 0யரசனன..??-

“ஒண்ணுமில்லக்தர… நம்ம சுனிதரக குட்டி இவவளவு எபரிய எபாண்ணர..” தனிய” ஹஎஸ்டல்ல
தஙகி..ம்ம்ம்._” 0மரளித6தன.

ஹாட் வேல்மா ஆண்டி காமிக்ஸ் வாசிக்கவும் Click Here

“வரஙக அஙகிள் பசிககுதுரீ’ என னக பிடிதது இழுததரள் சுனிதாபசரதஎரணமரக ப்தாட்டுப் (பெசும்
பழக்தம் இல்லரதவள். ஏன என னகனயப் பிடிதது அனழக்தினறரள்?

மேலும் செய்திகள்  சுகண்யாவின் சுகம்

.’.புட் பீகார்ட்டில’ உண்னமயி0ல0ய அற்புதமரீன உணவு தரனருசிதது உண்6டர ம.
“கணணன.. எஙசே, ஸ்0ட பண்ணரீநீபரறீஙக?”

“அககாடநமககு பிடிசச இடம் ரிவர் வழு,… நான ரெகுலர் விசிட்டர். அங்கீத :கீபான பலார்சணர ரும்
குடுப்பரஙக.”

மிவண்டரம் கண்ணன.., நம்ம ப்கஸ்ட் ஹவுஸ் ருளமப் பரததஙக இல்ல… எவவளவு எபரிய ரும்.
ஏஸி ரும் 0வற. எதுககு (ர்தனவயில்லஎம இன0னரரு ரும எடுதது.. அதுககு பணம் 0வஸ்ட்
பண்ணிட்டு.. ஒரு எகஸ்ட்ரர 0பட் ப்சால்லிட்டரப் (ப்பீரசசு:

“இல்பீலகக.. அமிதல்லரம் 6வண்டஎம்…”

“ஏய்.. எனன இது கண்ணன… 0வற யரராவது முணஎவது மனிசஙகளர இருககரஙகபீநரனும்
சுனிதாவும் தர்பினஎதுககு? இங0க6ய தஙகியிருஙசயீளனரீ

“ஆமரம் அஙகிள்.. ப்னீஸ் அஙகிள்._நீஙகளும் இஙசேஸய இருஙசமீளன அஙகிள்.”
“ப்ராம்ப கம்-:பர்டபிளர இருககு கண்ணன.”

எனககு 6வறு வழி எதரியவில்னல… ஒரே ஒரு சிரமம் தான… இனறு கரனலயிலிருநது ஏறபட்ட
கிளுகிளுப்புகளுககு வடிகாலஎக ஒரு முனறயரவது னக அடிக்த கீவண்டும்.. இவர்கள் அனறயில்

தஙகி எப்படி எசய்யப் 6பரகின0றன. மதியம் பரர்தத ஸ்னடல’ சிகரெட் மரணவி மீண்டும் மீண்டும்
என மனததிளரயில் வநது கிதால்னல தநதுஎகரண்டிருநதரள். அவனள நினனகக நிளனக்த என

கணணி துக்தியது. முடிந்தால் ஏதாவது புலாச்சனடயில’ ஏறறிவிடலரம். டராலிங எரஸிஎடனசி
கீஹரட்டலில் னஹ-களபஸ் கரல்-சேசர்ள்ஸ் கினடப்பரர்கள். அஙகு ப்சனறு தஙகினரல் ஏதாவது

மரட்டும். ரிவர் வழுவில் அதறகு வரயப்பு இல்னல. அட் லிஸ்ட் ஸக னமதுனம் ரெசய்து
0வளி0யறறலரம்.ஆனரல்., எகஸ்ட் ஹவுஸில் தஙகினரல்ர்ம

“அஙகிள்…அஙசிஸ் ப்னீஸ்.” என வலது புறம் அமர்நதிருநத சுனிதா! என வலது னகனயப்
பிடிததுகஎகரண்டரள். டவடிவு 0மனசயில் நான முனலயில் இருஉஎஃதன. என இடது புறம் இடது

னக எட்டும் ப்தரனலவில’ வனிதஎ. பீமனச மீது இடது னகனய னவததிருரநீதன. சட்எடனறு
வனிதர என ஸக மீது தன னககனள னவததரள்.

“இஙசேமீய இருநதிருஙக ப்பைணன. கரனலல சீக்திரம் எழுநது ஹஎஸ்டல் முன’ பண்ணுற
0வனலனயப் பரர்ககலரம்.” என இடது னகனய கிகட்டியரக 0மனசயுடன (ச்சுர்தது அழுத்தினரள்.

“ஓக6க._.”
மியய்ய்…” களிதர னக எகரட்டினரள். “ரெரமப தரனகஸ் அஙகிள்.”
எனககு சஙகடமரகவும் அதே, ரேநுரம் உறசாகமரகவும இருநதது.

வனிதரவும் சுனிதரவும மில்க 0ஷத் ஆர்டப் கிசயதனர். அஙகு ஏ0தர ஸ்எபஷல’ எனறு ஒரு
பலனகயில் எழுதி வடை ரெரப்ரி 1666163″, எனறு எழுதியிருநதரர்கள். நான அது 0வண்டும எனறு
3கட்0டன. மிக அருனமயரக இருநதது.

“எப்பிடி இருககு அஙகிள்?”
“ம்ம்ம” ருப்பர்ச ஸ்ஆனில் ஒட்டிகஎகரண்டிருக்கும் சரசயீலட்னட நககியபடி ருசிததுச 0சான6னன.

மேலும் செய்திகள்  காம பண்டிகை

“எனககு ஒரு ஸே அஙகிள்.” எனறவள் சட்கிடனறு என னகயிலிருநது ஸ்ஆனனப் பிடுஙகினரள்.
ஒரு விளளல’ ஐஸ்கரீம மறறும சரசர்கிலட் துருவனல எடுதது அவளும நககினரள். என எசசில’
பட்ட ஸ்ஆனன சுனிதரவும எசசில்படுததி ஐஸ்க்ரீம உண்டாள்.

“மம்ம்” வரவ’ மமமி.. கபண்டரஸ்டிக.. கிராம்ப துப்பர் மம்மி.”

“எனககும் குடுடீ..” என மறுபுறம் இருநத வனிதர பீமனச மீது குனிந்து அவன மராபகஙகள் (போனச
மீது புரள சாய்நது அவளும அ0த எசசில் ஸ்ளுனன எடுதது உணடு அவளும் எசசில் ப்சய்தரள.
வசபிதர ஆனடகள் மரறறி ஒரு இறுக்தமரன சல்வரா கமீஸ் அணிநதிருநதரள். துப்பட்டர தன
தடனமனயச சரிவரச எசய்யரமல’ எஙசேள புரண்டு கிகரண்டிருந்ததரஎஉஏரரள/தரரரள மராபுகள்
பிதுஙகி நினறன. 0மனச மீது பட்டு 0மலும் பிதுஙகின.

“ம்ம்ம்.,. ரெரம்ப நல்லர இருககு கண்ளான.” சப்புககிகரட்டினரள். இறுதியில் பரதி ஐஸ்கரீனம
தபீயும் மகளும் நககி0ய முடிததனர். நரனும் அ6த எசசில் ஸ்ஆனன நககி மீதினய உண்யீடன.

“எனக்கும் குடுஉ” என மறுபுறம இருநத வனிதர 0மனச மீது குனிநது அவள மரர்பகஙகள் 0மனச
மீது புரள சரய்நது அவளும அ6த எசசில் ஸ்ஆனன எடுதது உணடு அவளும் எசசில் ப்சய்தஎள்.
வனிதா ஆனடகள் மஎறறி ஒரு இறுக்தமரன சல்வரர் கமீஸ் அணிந்திருநதரள். துப்பட்டர தன
கடனமனயச சரிவரச ப்சயயரமல் எங்கீகா புரண்டு கிகரண்டிருநததரஎஉஏரரள/தரரஎள மரர்புகள்
பிதுஙகி நினறன. 0மனச மீது பட்டு 6மலும் பிதுஙகின.

“ம்ம்ம… ரெரமப நல்லர இருககு கண்ணன.” சப்புககிகரட்டினரள்.இறுதியில் பரதி ஐஸ்கரீனம
தரயும மகளும் நக்திகீய முடிததனர். நரனும் அ6த எசசில் ஸ்ஆனன நக்தி மீதினய உண்மீடன.

What did you think of this story??

LooooL