ஜோதி மாமியின் புண்டை

sex stories tamil

Enna mami ippati colrinka. Unka puntai matiri cuppar puntai enkeyum irukkatu. Eppati taittaka irunta puntai koñca naliyil eppati ilaki vittatu. Nano mutal tatavaiyaka okkaren. Koñcam payamaka kuta iruntatu. Ninka kotutta urcakattil tan otten. Ippo collunka. Ninka eppati enjay pannininka. Mami conna; itukku eppati nanri colratunnu teriyala. Rompa nanna otte. ana poratu pirapu. Innum kuraintatu rentu tatavaiyavatu un pul en puntaikkul poka ventum. Inke paru. Un pul tirumpavum evvalavu perica accu.

Koñcam iru. Unnai okka kuppitum avacarattil pat rum poy vara kuta marantu vitten. Ippo yurin muttikiratu. Pat rum poyittu varen. Vantu colren eppati okkkalamnnu. Joti mami pat rum ponal. Inta mamikku ivvalavu puntai veriyannu enni accaryappatten. Patta pacu pola irukka. ana kalai matu matiri okka colra. Inta letiskalai veli torrattai veccu etai pota mutiyatu enra mutivukku vanten. Mami tirumpa vantu vittal. Varum potu anta tarki tuntal tan puntaiyai tutaittu konte vanta.

Mamiyitam nan ketten. Mami nan onnu keppen. Tappa ninaiccukka kutatunnu. Mami conna: Keluta en raja. Enna jora ottu irukke. Unakku illata patila kelu pirapu enral. Mami, ippati veri tanama okkarele. Ninka eppati itanai nala okkamal kattupata iruntel. Rentavatu, ippati acaiyai veccuntu, attukararai taivars pannivittu, taniya kitantu puntaikku al kitaikkumannu tavikkirele atu en.

ஹாட் வேல்மா ஆண்டி காமிக்ஸ் வாசிக்கவும் Click Here

Pirapu. Un rentavatu kelvikku patil collivttu mutal kelvikku varen. En kanavar carankapani nallavartan. Enakku itu kotuttu tinamum nanna pannuvar. Enakku yamana vanta enka nattanar puma. Avarukku akka. Nappatu vayacukku mel accu. Kulantai kutti kitaiyatu. Koñca nal kalittutan terintatu aval attukkarar cariyana onpatu. Inta kattil pajanai velaikku calli kacukku kuta pirayojanam illatavar. Puma puntaiyal cum’ma irukka mutiyavillai. Koñcam accaramana kutumpam. Veliye poyum avalal okka mutiyavillai. Inta ekkam avalai oru matiri panniyatu. Koñcam koñcamaka ennitam avalukku veruppu vantatu. Oru nal connal: Nama ellam manucal. Mirukankal illai. Atu tan eppo ventumanalum panni kutti potum. Nam appati illai. Namakku ceks ventam. Ceks panna kutatu. Ennai paru nan anta pakkame poratu illai. Niyum ippatitan irukkanum. Nan carankapani, atutan unka attukar kitte, itu patti oru matiriya colitten. Inimel un kaiyil tan irukkiratu. Ninka rentu perum cernte patukka kutatu.Appati oru velai patuttu, kulantai pirantal, enka appa cottil unkalukku oru calli kacu kuta kitaiyatunnu colli veruppu etti, cantai potta. Nan avalai peccai erkamal avarutan jaliyaka tan irunten. Oru nal nankal oppatai aval parttuvittal. Porukka mutiyavillai. En mamiyaritam nan natattai kettaval, tan kanavaritam takata muraiyil natantu kontal enru pattam katti vittal. anal oru nal anta tevitiya muntai enna panninal teriyuma. Yarum illainnu ninaittukontu, oru periya kattirikkaiyai etuttu tan puntaiyil vittu kuttikkontu aiyo am’ma enru kattinal. Tan puntai veri atankamal iruppatal, ennai okka kutatu enru kattupatuttinal. Melum en mamanaritam pottu kotuttal. Nan avalitam ketten. Akka, avarutan cerntu patukka kutatunnu colrele. Unka kataici tampi eppo pirantan. Avanukku ippotu tan irupatu vayacaratu. Unkalukku narpatu aka poratu. Unkalukku appuram unkalukku rentu tampi pirantu irukka. Kataici tampi unka appa am’mavukku nappatu vayacukku mele tan pirantu irukka. Avalum pannitane kulantai pirantatunnu ketten. Anta kuti muntaikku kovam vantu vittatu. Illatataiyum pollattayaiyum colli kotutta. Cantai potten. Enka atukkarar avar akka pakkamtan. taivars vanki kontu vantu vitten. Cottil panku kettu kes vere pottu irukken. Ippo teriñcukko en taivars vanki konten enru.
Rentavatu kelvikku patil colren. amam veri tanamakattan okkaren. Enna pannaratu. Hottalil poy capitamatiri veliye poy okka mutiyuma. Unnai pola nalla ala kitaittal tan okka mutiyum. Nalla al kitaikkara varaikkum kattu kontu tan irukkanum.

மேலும் செய்திகள்  அவங்க நல்ல கலரு, சுண்டிவிட்டா ரத்தம் வரும்

Cari cari. En kataiyai colli unnai por atikkale. Nan kattu kontu irukkeno illaiyo, un pulai paru. Eppati kilampi irukku. Itai kakka vaikkate pirapu. Atu pavam. Ennotata paru. Ni atitta atiyil vay pilantu irukku. Cikkiram va. Un kajakolai innoru taram inta kinattil urapotu. Ippotu joti mami petil patuttukkontu en kuttukkaka kattu kontu iruntal. Pona tatavai matiri anta karumkutiyil en cenkolai corukinen. Ore muccil ulle ponatu. Vittu vittu otten. Mami koñcam kattinal. tey cupara okkare.

Enakku venumkara potellam kupren. Ni vantu ottaltan nim’matiyaka irukka mutiyum. Anta nattanar tevitiya muntai okka kutatunnu kattu patu pannina. anal ni ennai vitamal okkanum. Joti mami connatu etuvame
en katil vilavillai. Anta oppiya puntai pacikal mattume en ennattil iruntana. Inta tatavai pattu pattu kuttaka kuttinen. Joti mamiyin kankal corukina. Enakkum koñcam kalaippu erpattatu. Niruttinen. Mami kannai tirantu enta nirutti vittay. Koñcam kuta niruttamal kuttu. Kuttu vanki ettanai nal accu teriyuma. Kuttu vankina puntaikkutan teriyumAnta kuttin arumai. Enka nattanar ponra puntaikalukku oru mannum teriyatu. Nanna kuttuta en cellam. Mamiyin inta kama peccu innum melum veriyai kilappi vittatu. Eccpras rayil pokume anta vekattil joti mamiyin puntaiyai ottukkontu irunten. Oru kattatil tanka mutiyavillai. Mami enru katti konte mintum oru murai aval kutiyil en kañciyai kottinen.

free tamil sex stories in tamil language

Rompa tenks mami enru colli elunten. tey ennata patiyil vittu vittu pore enral mami. Enna mami patiya. Rentu tatavai accu. Appatiyum patinnu colrele mami. tey unakku onnum teriyatu. Rattiri pura ottalum atu mulumai akatu. Inta ol pajanaiyil tirupti enpate kitaiyatuta. Enta pom’manattiyaiyavatu ni kelu. Ottatu porumannu. Nuttukku tonnuru per poratunnu tan colluva. Cappitum potu cappita cappita pacu atankivitum. Oru kattattil ventam enpay. anal ol pajanaiyil okka okka, puntai veri jasti akume tavira atankatu. Purucal venumnna oke porumnnu colluva. enna ava tan cakti ellam cilavu panni ottu kalaittu porava. Kuttu vankara pom’manattikal puntaiyai nana roppikkontu enna innum koñca neram pannakutatanu keppa. Itu tan ulakam.

மேலும் செய்திகள்  லட்சுமியின் காமம்

Pages: 1 2 3

LooooL